معرفی استانداردهای مرجع جهت بررسی خواص کامپوزیتهای پلیمری

معرفی استانداردهای مرجع جهت بررسی خواص کامپوزیتهای پلیمری

استانداردهای مرجع جهت بررسی خواص کامپوزیتهای پلیمری

در ادامه  این مقاله لیست  استانداردهای مرجع جهت بررسی خواص کامپوزیتهای پلیمری بیان شده است.

بررسی کنترل کیفی، شامل سه مرحله (سه سطح) می باشد:
سطح 1 (کنترل کیفی مواد خام مصرفی): شامل مواد خام مصرفی مورد استفاده در کارخانه از جمله رزین، الیاف، مواد افزودنی و… می باشد که این موارد می بایست به صورت مستمر توسط واحد بازرسی کیفی کارخانه چک شود.
سطح 2 (کنترل کیفی پروسه تولید): این سطح نیز توسط سیستم بازرسی کنترل کیفی کارخانه مورد بررسی قرار می گیرد و موارد مختلف پروسه ساخت از جمله قالب، سرعت تولید و… را شامل می شود.
سطح 3 (کنترل کیفی محصول نهایی): آیتم های مرتبط با این سطح، مهمترین و اصلی ترین موارد جهت ارزیابی می باشند که نتایج آن قابل سنجش برای مصرف کننده می باشد و در صورتی که موارد کیفی سطوح 1 و 2 به طور دقیق رعایت نشده باشد، با بررسی تست های محصولات خروجی می توان رعایت آن را مورد ارزیابی قرار داد.در جدول زیر مهمترین تست های مرجع جهت ارزیابی محصولات کامپوزیتی ذکر شده است.

خواص مکانیکی

1- استحکام و مدول کششی

کشش

 

شماره استاندارد مرجع: ASTM D638

عنوان: Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics

توضیحات:

 • تمامی قطعات کامپوزیتی به جز میلگرهای توپر تولید شده به روش پالتروژن با استاندارد فوق قابل ارزیابی می باشد
  • ASTM D3039 نیز به عنوان تست جایگزین در استحکام کششی قابل استناد می باشد
  • استاندارد بین المللی ISO 527-4 می باشد.

لینک دانلود: برای دانلود هر استاندارد کافی است بر روی شماره استاندارد کلیک نمایید.

ASTM D 638
ASTM D 3039
ISO 527-4


شماره استاندارد مرجع: ASTM D3916

عنوان: Standard Test Method for Tensile Properties of Pultruded Glass-Fiber-Reinforced Plastic Rod

توضیحات:

 • صرفا میلگردهای کامپوزیتی توپر تولید شده به روش پالتروژن با استاندارد فوق قابل ارزیابی می باشد.

لینک دانلود:

ASTM D39162- استحکام و مدول خمشی


شماره استاندارد مرجع: ASTM D790

عنوان: Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials

توضیحات:

 • تمامی قطعات کامپوزیتی به جز میلگرهای توپر تولید شده به روش پالتروژن با استاندارد فوق قابل ارزیابی می باشد
  • استاندارد بین المللی ISO 14125 می باشد.

لینک دانلود:
ASTM D 790
ISO 14125


شماره استاندارد مرجع: ASTM D4476

عنوان: Standard Test Method for Flexural Properties of Fiber Reinforced Pultruded Plastic Rods

توضیحات:

 • صرفا میلگردهای کامپوزیتی توپر تولید شده به روش پالتروژن با استاندارد فوق قابل ارزیابی می باشد.

لینک دانلود:

ASTM D44763- استحکام و مدول فشاری

شماره استاندارد مرجع: ASTM D695

عنوان: Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Plastics

توضیحات:

 • استاندارد بین المللی ISO 14126 می باشد.

لینک دانلود:
ASTM D 695
ISO 141264- استحکام برشی

شماره استاندارد مرجع: ASTM D2344

عنوان: Standard Test Method for Short-Beam Strength of Polymer Matrix Composite Materials and Their Laminates

توضیحات:

 • پارامتر قابل ارزیابی: استحکام برشی میان لایه ای ILSS می باشد.
 • تمامی قطعات کامپوزیتی به جز میلگرهای توپر تولید شده به روش پالتروژن با استاندارد فوق قابل ارزیابی می باشد
  • ASTM D3846 نیز به عنوان تست جایگزین در استحکام برشی قابل استناد می باشد
  • استاندارد بین المللی ISO 14130 می باشد.

لینک دانلود:
ASTM D 2344
ASTM D3846
ISO 14130


شماره استاندارد مرجع: ASTM D4475

عنوان: Standard Test Method for Apparent Horizontal Shear Strength of Pultruded Reinforced Plastic Rods By the Short-Beam Method

توضیحات:

 • صرفا میلگردهای کامپوزیتی توپر تولید شده به روش پالتروژن با استاندارد فوق قابل ارزیابی می باشد.

لینک دانلود:

ASTM D4475


شماره استاندارد مرجع: ASTM D3914

عنوان: Standard Test Method for In-Plane Shear Strength of Pultruded Glass-Reinforced Plastic Rod

توضیحات:

 • صرفا میلگردهای کامپوزیتی توپر تولید شده به روش پالتروژن با استاندارد فوق قابل ارزیابی می باشد.

لینک دانلود:

ASTM D3914


شماره استاندارد مرجع: ASTM D732

عنوان: Standard Test Method for Shear Strength of Plastics by Punch Tool

توضیحات:

 • روش ارزیابی: پانچ قطعه

لینک دانلود:

ASTM D7325- مدول برشی

شماره استاندارد مرجع: ASTM D5379

عنوان: Standard Test Method for Shear Properties of Composite Materials by the V-Notched Beam Method

توضیحات:

 • استاندارد بین المللی ISO 15310 می باشد.

لینک دانلود:
ASTM D 5379
ISO 153106- نسبت پواسون

شماره استاندارد مرجع: ASTM D3039

عنوان: Standard Test Method for Tensile Properties of Polymer Matrix Composite Materials

توضیحات:

 • استاندارد بین المللی ISO 527-4 می باشد.

لینک دانلود:
ASTM D 3039
ISO 527-47- استحکام ضربه ای آیزود

شماره استاندارد مرجع: ASTM D256

عنوان: Standard Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics

توضیحات:

 • استاندارد بین المللی ISO 6603 و ISO 179 می باشد.

لینک دانلود:
ASTM D256
ISO 179-1
ISO 179-2
ISO 6603-1
ISO 6603-28- استحکام لهیدگی

شماره استاندارد مرجع: ASTM D953

عنوان: Standard Test Method for Pin-Bearing Strength of Plastics

توضیحات:

 • پیوستE شماره استاندارد EN 13706 نیز توضیح کامل داده است.

لینک دانلود:

ASTM D953
DIN EN 13706-1
DIN EN 13706-2
DIN EN 13706–39- ارزیابی اتصالات مکانیکی پیچ و مهره

شماره استاندارد مرجع: ASTM D7332

عنوان: Standard Test Method for Measuring the Fastener Pull-Through Resistance of a Fiber-Reinforced Polymer Matrix Composite

لینک دانلود:

ASTM D733210- ارزیابی اتصلات انجام شده با چسب

شماره استاندارد مرجع: ASTM D3163

عنوان: Standard Test Method for Determining Strength of Adhesively Bonded Rigid Plastic Lap-Shear Joints in Shear by Tension Loading

توضیحات:

 • ASTM D3359 نیز به عنوان تست جایگزین در ارزیابی اتصالات انجام شده با چسب قابل استناد می باشد

لینک دانلود:

ASTM D3163
ASTM D335911- ارزیابی پوشش های سطحی

شماره استاندارد مرجع: ASTM D2794

عنوان: Standard Test Method for Resistance of Organic Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact)

لینک دانلود:

ASTM D279412- مقاومت سایشی (wear resistance)

شماره استاندارد مرجع: ISO 6601

عنوان: Plastics — Friction and wear by sliding — Identification of test parameters

توضیحات:

 • استاندارد بین المللی ISO 9352 نیز متداول می باشد.

لینک دانلود:

ISO 6601
ISO 935213- خزش

شماره استاندارد مرجع: ISO 899

عنوان: Plastics — Determination of creep behaviour

لینک دانلود:

ISO 89914- خستگی

شماره استاندارد مرجع: ISO 13003

عنوان: Fibre-reinforced plastics — Determination of fatigue properties under cyclic loading conditions

لینک دانلود:

ISO 13003

خواص فیزیکی

1- چگالی

شماره استاندارد مرجع: ASTM D792

عنوان: Standard Test Methods for Density and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by Displacement

توضیحات:

 • استاندارد بین المللی ISO 1183 نیز متداول می باشد.

لینک دانلود:
ASTM D792
ISO 1183-1
ISO 1183-22- سختی

شماره استاندارد مرجع: ASTM D2583

عنوان: Standard Test Method for Indentation Hardness of Rigid Plastics by Means of a Barcol Impressor

توضیحات:

 • روش ارزیابی در تست فوق بارکول است (روش های دیگر همچون راکول و shore نیز امکان پذیر می باشد)
  • استاندارد اتحادیه اروپا EN 59 می باشد

لینک دانلود:
ASTM D 25833- جذب آب

شماره استاندارد مرجع: ASTM D570

عنوان: Standard Test Method for Water Absorption of Plastics

توضیحات:

 • استاندارد بین المللی ISO 62 نیز متداول می باشد.

لینک دانلود:
ASTM D 570
ISO 624- مقاومت در برابر نور فرابنفش (UV)

شماره استاندارد مرجع: ASTM G154

عنوان: Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials

توضیحات:

 • در بعضی منابع استاندارد ASTM G53 نیز مطرح می باشد
  • استاندارد بین المللی ISO 4892 نیز متداول می باشد.

لینک دانلود:
ASTM G 154
ISO 4892-1
ISO 4892-2
ISO 4892-3
ISO 4892-45- درصد وزنی الیاف

شماره استاندارد مرجع: ASTM D2584

عنوان: Standard Test Method for Ignition Loss of Cured Reinforced Resins

توضیحات:

 • استاندارد بین المللی ISO 1172 نیز متداول می باشد.

لینک دانلود:

ASTM D2584
ISO 11726- تعیین فضای خالی بجا مانده در حین ساخت (درصد حباب)

شماره استاندارد مرجع: ASTM D2734

عنوان: Standard Test Methods for Void Content of Reinforced Plastics

لینک دانلود:

ASTM D2734

خواص اکتریکی و عایقی

1- استحکام دی الکتریک و ولتاژ شکست

شماره استاندارد مرجع: ASTM D149

عنوان: Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage and Dielectric Strength of Solid Electrical Insulating Materials at Commercial Power Frequencies

توضیحات:

 • استاندارد برق IEC 60243 نیز متداول می باشد

لینک دانلود:
ASTM D 1492- ضریب دی الکتریک و ضریب تلفات

شماره استاندارد مرجع: ASTM D150

عنوان: Standard Test Methods for AC Loss Characteristics and Permittivity (Dielectric Constant) of Solid Electrical Insulation

توضیحات:

 • استاندارد برق IEC 60250 نیز متداول می باشد

لینک دانلود:

ASTM D1503- مقاومت الکتریکی کلی و سطحی

شماره استاندارد مرجع: ASTM D257

عنوان: Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials

توضیحات:

 • استاندارد برق IEC 60093 نیز متداول می باشد

لینک دانلود:
ASTM D 2574- مقاومت در برابر جرقه

شماره استاندارد مرجع: ASTM D495

عنوان: Standard Test Method for High-Voltage, Low-Current, Dry Arc Resistance of Solid Electrical Insulation

لینک دانلود:
ASTM D 4955- Tracking Resistance

شماره استاندارد مرجع: IEC 60112

عنوان: Recommended method for determining the comparative tracking index of solid insulating materials under moist conditions

لینک دانلود:

 

6- Thermal insulation class

شماره استاندارد مرجع: IEC60085

عنوان: Electrical insulation – Thermal evaluation and designation

لینک دانلود:

خواص حرارتی

1- ضریب انبساط حرارت طولی

شماره استاندارد مرجع: ASTM D696

عنوان: Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between −30°C and 30°C with a Vitreous Silica Dilatometer

توضیحات:

 • استاندارد بین المللی ISO 11359-2 نیز متداول می باشد.

لینک دانلود:
ASTM D 696
ISO 11359-22- هدایت حرارتی

شماره استاندارد مرجع: ASTM C177

عنوان: Standard Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus

لینک دانلود:
ASTM C 1773- ارزیابی دمای شروع تغییر شکل (HDT)

شماره استاندارد مرجع: ASTM D648

عنوان: Standard Test Method for Deflection Temperature of Plastics Under Flexural Load in the Edgewise Position

توضیحات:

 • استاندارد بین المللی ISO 75-3 نیز متداول می باشد.

لینک دانلود:

ASTM D648
ISO 75-34- Heat ageing

شماره استاندارد مرجع: IEC 60216-1

عنوان: Electrical insulating materials – Thermal endurance properties – Part 1: Ageing procedures and evaluation of test results

لینک دانلود:

IEC60216-1

تست های مرتبط با آتش

1- سرعت سوختن

شماره استاندارد مرجع: ASTM D635

عنوان: Standard Test Method for Rate of Burning and/or Extent and Time of Burning of Plastics in a Horizontal Position

لینک دانلود:
ASTM D 6352- اشتعال پذیری سطحی

شماره استاندارد مرجع: ASTM E84

عنوان: Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials

لینک دانلود:

ASTM E843- بررسی دود حاصل از سوختن (تراکم دود)

شماره استاندارد مرجع: ASTM E662

عنوان: Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials

توضیحات:

 • در بعضی منابع تست ASTM D2843 نیز جهت بررسی غلطت دود نیز پیشنهاد شده است

لینک دانلود:

ASTM E662
ASTM D28434- شاخص اکسیژن

شماره استاندارد مرجع: ASTM D2863

عنوان: Standard Test Method for Measuring the Minimum Oxygen Concentration to Support Candle-Like Combustion of Plastics (Oxygen Index)

لینک دانلود:

ASTM D28635- بررسی اشتعال پذیری سطحی بر اثر حرارت

شماره استاندارد مرجع: ASTM E162

عنوان: Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy Source

توضیحات:

 • در این تست اشتعال پذیری توسط تابش حرارت بررسی می شود و نمونه ها تحت معرض شعله قرار نمی گیرند

لینک دانلود:

ASTM E1626- گرید بندی ایمنی قابلیت اشتعال پذیری مواد

شماره استاندارد مرجع: UL 94

عنوان: the Standard for Safety of Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances testing

لینک دانلود:

UL947- استاندارد های بین المللی مقاومت در برابر آتش

شماره استاندارد مرجع: در پیوست F  شماره استاندارد EN 13706 تجمیع شده است

لینک دانلود:

DIN EN 13706-1
DIN EN 13706-2
DIN EN 13706-3

مقاومت شیمیایی و خوردگی

1- مقاومت شیمیایی

شماره استاندارد مرجع: ASTM C581

عنوان: Standard Practice for Determining Chemical Resistance of Thermosetting Resins Used in Glass-Fiber-Reinforced Structures Intended for Liquid Service

توضیحات:

 • شرایط انجام: شناوری در محلول های شیمیایی
  • استاندارد بین المللی ISO 175 می باشد.

لینک دانلود:

ASTM C581
ISO 175

شماره استاندارد مرجع: ASTM C582

عنوان: Standard Specification for Contact-Molded Reinforced Thermosetting Plastic (RTP) Laminates for Corrosion-Resistant Equipment

توضیحات:

 • کاربری: قطعات تولید شده با روش قالب گیری تماسی (هندلی آپ و…)

لینک دانلود:

ASTM C582

شماره استاندارد مرجع: ASTM D543

عنوان: Standard Practices for Evaluating the Resistance of Plastics to Chemical Reagents

توضیحات:

 • نحوه کار: ارزیابی با معرف های شیمیایی

لینک دانلود:

ASTM D5432- مقاومت در برابر خوردگی

شماره استاندارد مرجع: ASTM B177

عنوان: Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus

توضیحات:

 • استاندارد بین المللی ISO 4611 می باشد.

لینک دانلود:

ASTM B177
ISO 4611

تست های عمومی صنعت کامپوزیت

1- طبقه بندی مشکلات ظاهری

شماره استاندارد مرجع: ASTM D2563

عنوان: Standard Practice for Classifying Visual Defects in Glass-Reinforced Plastic Laminate Parts

لینک دانلود:

ASTM D2563

شماره استاندارد مرجع: ASTM D2562

عنوان: Standard Practice for Classifying Visual Defects in Parts Molded from Reinforced Thermosetting Plastics

لینک دانلود:

ASTM D25622- شرایط نگه داری نمونه ها قبل از انجام تست

شماره استاندارد مرجع: ASTM D618

عنوان: Standard Practice for Conditioning Plastics for Testing

توضیحات:

 • استاندارد بین المللی ISO 1268 می باشد.
 • استاندارد بین المللی ISO 5893 مرتبط با تجهیزات تست می باشد

لینک دانلود:

ASTM D618
ISO 1268-1
ISO 1268-2
ISO 1268-6
ISO 58933- فرهنگنامه اصطلاحات تخصصی

شماره استاندارد مرجع: ASTM D3878

عنوان: Standard Terminology for Composite Materials

توضیحات:

 • استاندارد بین المللی ISO 472 می باشد.

لینک دانلود:

ASTM D3878
ISO 472

استاندارد های مختص فرآیند تولید پالتروژن

1- معرفی کلی استاندارد های صنعت پالتروژن

شماره استاندارد مرجع: ASTM D7745

عنوان: Standard Practice for Testing Pultruded Composites

لینک دانلود:
ASTM D7745

شماره استاندارد مرجع: EN13706

عنوان: Reinforced plastic composites – Specification for pultruded profiles

Part 1: Designation

Part 2: Methods of test and general

Part 3: Specific requirements

توضیحات:

 • استاندارد جامع و کامل اتحادیه اروپا جهت کاربری محصولات پالتروژن.

لینک دانلود:
DIN EN 13706-3
DIN EN 13706-2
DIN EN 13706-12- طبقه بندی انواع عیوب سطحی

شماره استاندارد مرجع: ASTM D3647

عنوان: Standard Practice for Classifying Reinforced Plastic Pultruded Shapes According to Composition

توضیحات:

 • پیوست A شماره استاندارد EN 13706 نیز توضیح کامل داده است

لینک دانلود:
ASTM D3647
DIN EN 13706-1
DIN EN 13706-2
DIN EN 13706-33- تلورانس ابعادی

شماره استاندارد مرجع: ASTM D3917

عنوان: Standard Specification for Dimensional Tolerance of Thermosetting Glass-Reinforced Plastic Pultruded Shapes

توضیحات:

 • پیوستB شماره استاندارد EN 13706 نیز توضیح کامل داده است

لینک دانلود:
ASTM D3917
DIN EN 13706-1

DIN EN 13706-2
DIN EN 13706-3
4- فرهنگنامه اصطلاحات تخصصی

شماره استاندارد مرجع: ASTM D3918

عنوان: Standard Terminology Relating to Reinforced Plastic Pultruded Products

لینک دانلود:
ASTM D39185- طبقه بندی مشکلات ظاهری

شماره استاندارد مرجع: ASTM D4385

عنوان: Standard Practice for Classifying Visual Defects in Thermosetting Reinforced Plastic Pultruded Products

لینک دانلود:
ASTM D43856- نفوذ رنگ

شماره استاندارد مرجع: ASTM D5117

عنوان: Standard Test Method for Dye Penetration of Solid Fiberglass Reinforced Pultruded Stock

لینک دانلود:
ASTM D51177- ارزیابی پخت کامل محصول پالترود

شماره استاندارد مرجع: ASTM D5028

عنوان: Standard Test Method for Curing Properties of Pultrusion Resins by Thermal Analysis

لینک دانلود:
ASTM D50288- استحکام کششی، خمشی و برشی میلگردهای توپر تولید شده به روش پالتروژن

در قسمت خواص مکانیکی توضیحات مورد نظر موجود می باشد.9- خواص خمشی به صورت تمام سطح مقطع (بدون برش مقطع)

شماره استاندارد مرجع: ASTM D8069

عنوان: Standard Test Method for Determining Flexural Modulus of Full Section Pultruded Fiber Reinforced Polymer (FRP) Composite Members with Doubly Symmetric Cross Sections under Bending

توضیحات:

 • پیوستD شماره استاندارد EN 13706 نیز توضیح کامل داده است

لینک دانلود:
DIN EN 13706-1
DIN EN 13706-2
DIN EN 13706-3
ASTM D8069

 10- سفتی stiffness صلبیت (خمشی، برشی، پیچشی)

شماره استاندارد مرجع: پیوستG  شماره استاندارد EN 13706

عنوان: Annex G: determination of flexural، shear and torsional stiffness properties

لینک دانلود:
DIN EN 13706-1

DIN EN 13706-2
DIN EN 13706-311- بررسی شرایط دمایی و رطوبتی  

شماره استاندارد مرجع: ASTM D7992

عنوان: Standard Practice for Elevated Temperature and Moisture Conditioning of Pultruded Fiber Reinforced Polymer (FRP) Composites Used in Structural Designs

لینک دانلود:

ASTM D799212- بررسی چقرمگی شکست عرضی

شماره استاندارد مرجع: ASTM D1922

عنوان: Standard Test Method for Translaminar Fracture Toughness of Laminated and Pultruded Polymer Matrix Composite Materials

لینک دانلود:
ASTM E192213-  تاثیر شرایط سرما و گرمای محیطی بر طراحی سازه

شماره استاندارد مرجع: ASTM D7792

عنوان: Standard Practice for Freeze/Thaw Conditioning of Pultruded Fiber Reinforced Polymer (FRP) Composites Used in Structural Designs

لینک دانلود:

ASTM D779214-  استاندارد مرتبط با محاسبات سازه ای انواع پروفیل های پالترود

شماره استاندارد مرجع:

عنوان: Pre-Standard for Load & Resistance Factor Design (LRFD) of Pultruded Fiber Reinforced Polymer (FRP) Structures

لینک دانلود:

Pre-Standard for Load _ Resistance Factor Design (LRFD) of Pultruded Fiber Reinforced Polymer (FRP) Structures

استاندارد مرتبط با هندریل های پالترود (پالتروژن)

 

شماره استاندارد مرجع: ASTM F1092

عنوان: Standard Specification for Fiberglass (GRP) Pultruded Open-Weather Storm and Guard, Square Railing Systems

لینک دانلود:

ASTM F1092

استاندارد مرتبط گریتینگ کامپوزیتی

شماره استاندارد مرجع: ASTM F3059

عنوان: Standard Specification for Fiber-Reinforced Polymer (FRP) Gratings Used in Marine Construction and Shipbuilding

لینک دانلود:

ASTM F3059

استاندارد کراس آرم کامپوزیتی

شماره استاندارد مرجع: ASTM D8019

عنوان: Standard Test Methods for Determining the Full Section Flexural Modulus and Bending Strength of Fiber Reinforced Polymer Crossarms Assembled with Center Mount Brackets

لینک دانلود:

ASTM D8019

استاندارد مرتبط با نردبان های کامپوزیتی

شماره استاندارد مرجع: ANSI-ASC 14.5

عنوان: American national standard for ladders-Portable Reinforced Plastic – Safety Requirements

لینک دانلود:

ANSI-ASC 14.5

استاندارد مرتبط با سینی کابل کامپوزیتی

شماره استاندارد مرجع: NEMA FG 1

عنوان: Fiberglass Cable Tray Systems

لینک دانلود:

Nema FG 1

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments